!!! Počas cvičení je zakázané používať sociálne siete !!!

Cvičenia pozostávajú z troch blokov, pričom prvý trvá štyri týždne, druhý päť a tretí 3 týždne semestra. Na získanie zápočtu musíte z každého bloku získať aspoň polovicu z maximálneho počtu bodov.

Účasť na cvičeniach je povinná. V prípade absencie si cvičenie musíte nahradiť v inom termíne. (Ak máte legitímne ospravedlnenie od lekára v IS-e, je po schválení cvičiacim možné tolerovať 1-2 absencie)

Bodové hodnotenie cvičení:

Úlohy z prvého bloku (1. – 4. týždeň):       12 bodov (musíte získať aspoň 6), do bodového hodnotenia prvého bloku sa počítajú aj body za úvodné cvičenie

Úlohy z druhého bloku (5. – 9. týždeň):    16 bodov (musíte získať aspoň 8)

Úlohy z tretieho bloku (10. – 12. týždeň):     12 bodov (musíte získať aspoň 6)

Body získavate priebežne za odovzdávanie zadaní počas cvičení. Odovzdanie prebieha nasledovne:

a) Pre danú úlohu si prichystáte odladený a funkčný zdrojový kód.
b) Zavoláte cvičiaceho a odprezentujete mu svoje riešenie. Musí ísť o Váš vlastný kód, musíte mu rozumieť a vedieť ho vysvetliť.
c) Cvičiaci sa Vás môže spýtať doplňujúce otázky k Vášmu riešeniu.
d) Na záver sa Vás spýta jednu alebo viac otázok (sekcia Kontrolné otázky) uvedených na webe. Ak nebudete vedieť odpovedať             riskujete stratu bodov.
e) Cvičiaci Vám udelí body, príp. navrhne prepracovanie časti zadania, aby ste mohli získať plný počet.

Na každom cvičení musíte odovzdať aspoň jedno zadanie.

Mať funkčný kód, ktorému nerozumiete vôbec nestačí, práve naopak, jedná sa o plagiát. Plagiátorstvo je penalizované!
Nula bodov získa ten, kto zadanie poskytol, aj ten kto použil cudzí kód.

Fyzické odovzdávanie zdrojových kódov:

Na záver každého bloku odovzdáte Vaše zdrojové kódy prostredníctvom AIS. Odovzdávate len jeden .c súbor  za celý daný blok. Nezabudnite odovzdať včas, inak prídete o body! Radšej odovzdávajte priebežne.

Po skončení semestra prebehne anti-plagiátorská kontrola. V prípade, že dvaja študenti budú mať zhodné zdrojové kódy (okrem prípadu najjednoduchších zadaní), prídu obaja študenti o všetky body.

Close Menu