Semigrafika

Ak vytvárame grafiku nie kreslením čiar, ale vhodným skladaním znakov rozšírenej ASCII znakovej sady, potom hovoríme o tzv. semigrafike

Odkiaľ vieme, ktoré znaky sa dajú použiť?

Najjednoduchšia cesta je spraviť si krátky program, ktorý vypíše všetky znaky aj s prislúchajúcim kódom (viď. úloha 1.1). 

Ako urobím zelený text?

Tak isto ako v úlohe 2.5.1

Ale ako napíšem text do stredu obrazovky, keď printf si tlačí kam chce?

Aby ste napr. príkazom putchar('!'); vypísali znak '!' na pozíciu [x,y], musíte použiť funkciu:

SetConsoleCursorPosition(hConsole, point);

kde hConsole je handle konzoly ako v úlohe 2.6 a premenná point je štruktúra s dvoma zložkami X a Y:

x = 4; y =5; COORD point = {x,y}; alebo aj point.X = x; point.Y = y;

 Najlepšie to vidno vo vzorovom programe. 

A čo znamenajú xy?

Štandardné rozmery konzolového okna sú 25×80 (riadky x stĺpce). Súradnice okna začínajú v ľavom hornom rohu, smerom nadol sa y zväčšuje od 0 až po 24, smerom doprava rastie x od 0 až po 79 (viď obr.). 

Close Menu